RFIDMarket Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları Bu internet sitesini (www.rfidmarket.com.tr) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Siteye erişim sağlayan her gerçek ve yüzel kişi aşağıda kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları Bu web sitesinde sunulan hizmetler Merve Mahallesi Atatürk Caddesi No:314 Sancaktepe-İSTANBUL adresinde bulunan RFIDMARKET SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Mersis No: 0735091895800016) tarafından sağlanmaktadır. Bu web sitesinin kanuni sahibi RFIDMarket olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi RFIDMarket'e aittir. İşbu kullanım koşulları, RFIDMarket tarafından gerektiği taktirde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar web sitesinde yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Web sitesi hizmetlerinden faydalanan ve siteye etişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, RFIDMarket tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. RFIDMarket, bu web sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Sözleşme Tanımları Web Site: RFIDMarket tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. Üye: RFIDMarket'ten ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş oldujğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, RFIDMarket tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her geçek kimlik bilgileri ile web site'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. Link: Web site üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden web sitesine dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. İçerik: Web sitesinde veya herhangi bir internet sitesinden yaytınlanan veya erişimi mümjün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakan, fiyat, vs görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir. İnternet Sistesi Kullanım Koşulları Sözleşmesi; Web site vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilere RFIDMarket arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adres, telefon numarası IP adresi, web site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tip, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilendirilir. Hizmetlerin Kapsamı RFIDMarket'in web site üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; RFIDMarket'e ait www.rfidmarket.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; üye tarafından bedeli ödendikten sonra tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde ''sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi'' borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından RFIDMarket adına ayıpsız olarak teslimidir. RFIDMarket, web site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkinm olarak yapacağı değişiklikleri web site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. Web site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıların RFIDMarket tarafından belirlenecek ve web site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. RFIDMarket, bu özellikleri belirlemekte yapacağı değişiklikleri web site'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. Genel Hükümler Web site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla web site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların ve üyelerin, web site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, RFIDMarket veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhür eder. Kullanıcı ve üyelerin web site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlandan dolayı RFIDMarket doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. İşbu web site'nin sahibi RFIDMarket'dir. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve web site'nin sunumu RFIDMarket veya RFIDMarket'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedi. İşbu web site'deki bilgilerin veya web site sayfalarına ilişikin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile web site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değişitirilmesi, yayınlanması, online veya diğer bir meda kullanılmak suretiyle göndeirmi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı ve üye, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan web site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla RFIDMarket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı ve üye, RFIDMarket hizmetlerini, RFIDMarket bilgilerini ve RFIDMarket'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının RFIDMarket hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve RFIDMarket'in yazılı izni ile mümkündür. RFIDMarket, web site üzerinden kullanıcılar ve üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri ''Gizlilik Politikası'' ve ''İnternet Sitesi Kullanım Koşulları'' hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. RFIDMarket aynı zamanda, kullanıcı ve üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, web site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistik değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetleri sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve yüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak RFIDMarket için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya RFIDMarket'in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçları daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere veriliri. İş bu web site kullanım koşulları dahilinde RFIDMarket tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde RFIDMarket, RFIDMarket hizmetleri, RFIDMarket bilgileri, RFIDMarket telif haklarına tabi çalışmaları, RFIDMarket ticari markaları, RFIDMarket ticari görünümü veya bu web site vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. Sorumluluğun Sınırlandırılması RFIDMarket, web site'ye erişilmesi, web site'nin veya web site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. RFIDMarket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal, kesinti hususunda herhangi, bir sorumluluk kabul etmez. Bu web site'ye ya da link verilen diğer internet web sitelerine erişilmesi veya web site'nin kullanılması ile RFIDMarket'in kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan mahkeme ve diğer masraflar da olmaz üere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Sözleşmenin Devri RFIDMarket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, RFIDMarket işbu ''İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi'ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar RFIDMarket açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RFIDMarket'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu ''İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi''nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuk'una tabiidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. RFIDMarket'in kullanıcı ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. Yürürlük ve Kabul İşbu ''İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi'', RFIDMarket tarafından web site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, iş bu sözleşme hükümlereini web site'yi kullanmakla kabul etmiş olamaktadırlar. RFIDMarket, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebili, değişiklikler, sürüm numarası ve diğişiklik tarihi belirterek web site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.